Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser/standardvilkår gældende pr. 21. marts 2014 for WebForm v/Finn Løvenkrands, herefter benævnt WebForm.

Betingelsernes anvendelsesområde
Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse for enhver aftale mellem WebForm og kunden i alle aftaleforhold. Fravigelse af de generelle forretningsbetingelser skal ske skriftligt og med accept af begge parter. Accept af fravigelsen kan foreligge på e-mail.

Produktet
WebForm leverer en samlet løsning bestående af designet/programmeret hjemmeside eller webshop, domænenavn, e-mailløsning samt drift heraf (hosting). Dette benævnes hovedproduktet, som afregnes på abonnementsbasis. Herudover leverer WebForm diverse tillægsydelser.

For så vidt angår webhotel, fungerer WebForm alene som registrator (formidler) i forbindelse med kundens erhvervelse af internetdomænet. Kunden er underlagt de vilkår, der fastsættes af vedkommende navnemyndighed. Denne myndigheds almindelige betingelser gælder for registreringen. Opkræver navnemyndigheden en vedligeholdelsesafgift, skal denne afholdes af kunden.

Hovedproduktet giver kunden adgang til at lagre data og datafiler vedrørende kundens hjemmeside på WebForms server. WebForms kunder har den fordel, at der som udgangspunkt ikke betales for trafik til deres websites. I den forbindelse forudsættes det dog, at trafikken afvikles på en måde, der ikke forstyrrer driften for WebForms øvrige kunder eller påfører WebForm uforholdsmæssigt store udgifter. Det er således ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer til fri download, herunder shareware-arkiver, musikfiler, billedgallerier eller videosamlinger. WebForm forbeholder sig til enhver tid retten til at opsige kunder ved overtrædelse af dette. Det er alene WebForm, som afgør, om overtrædelse har fundet sted.

WebForm forestår hosting af kundens hjemmeside. I aftaleperioden udfører WebForm vederlagsfrit de rettelser af indholdet på hjemmesiden, som kunden anmoder om, samt indsætter skriftligt materiale og billeder, som kunden fremsender. Rettelser og opdateringer foretages snarest muligt efter kundens henvendelse. WebForm yder derudover vederlagsfri rådgivning til kunden omkring, hvordan denne selv kan lægge produkter, tekst og billeder mv. ind via opdateringsmodulet. Rettelser i designet af hjemmesiden sker kun mod særskilt betaling og er ikke omfattet af den gratis support.

I forbindelse med hjemmesiden stiller WebForm et Content Management System til rådighed, som giver kunden mulighed for selv at rette indhold på hjemmesiden.

Tillægsprodukter
Ud over det af WebForm leverede hovedprodukt, tilbyder WebForm en række tillægsprodukter. For disse tillægsprodukter gælder følgende:

Tillægsprodukter leveres udelukkende som tillæg til et hovedprodukt. Såfremt kunden opsiger aftale om drift af hovedproduktet opsiges leverance af eventuelle tillægsprodukter samtidig.

Tillægsprodukter afregnes til den pris, som er aftalt ved indgåelse af aftale om leverance af disse.

Aftale om køb af tillægsprodukter kan ske skriftligt, pr. e-mail eller telefonisk. Ved telefonisk indgåelse af aftale om tillægsprodukt vil bestillingen blive bekræftet enten pr. mail eller brev.

Aftalens indgåelse
Hvis WebForm fremsender tilbud til kunden på skrift eller pr. e-mail, er aftalen endelig indgået og bindende for parterne, når WebForm har modtaget underskrevet tilbud fra kunden eller modtaget bekræftelse pr. e-mail. Såfremt aftalen indgås mundtligt fremsendes bekræftelse til kunden enten på skrift eller pr. e-mail, hvorefter aftalen er endelig indgået og bindende for parterne. Såfremt kunden har oplyst en mailadresse til WebForm er kunden indforstået med, at WebForm med bindende virkning kan bekræfte indgåede aftaler på den opgivne mailadresse.

Kundens forpligtelser
Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Kunden er ansvarlig for lovligheden af det materiale og den information som stilles til rådighed for offentligheden, herunder at materiale og information ikke krænker tredjemands rettigheder eller kan vække anstød i offentligheden. Ved oprettelse af domænenavn indestår kunden for, at han har retten til det pågældende navn og at brugen heraf ikke krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder.

Kunden forpligter sig til og er ansvarlig for, at relevant information om kunden, herunder navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail adresse samt virksomhedsnavn og CVR-nummer altid er korrekt hos WebForm, hvorfor kunden straks ved ændringer heri skal meddele disse til WebForm skriftligt.

WebForms forpligtelser
WebForm forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. WebForm forbeholder sig dog retten til at udlevere kundens personlige oplysninger til de relevante myndigheder i tilfælde af misbrug af internettet eller begrundet mistanke herom.

WebForm forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og marketingsøjemed. WebForm er berettiget til at videregive oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, InterNIC og RIPE.

WebForms rettigheder
WebForm er berettiget til uden forudgående varsel at slette materiale, som efter WebForms skøn er ulovligt, af anstødelig karakter eller på anden måde strider imod god skik og brug.

WebForm er desuden berettiget til uden forudgående varsel at nedtage og lukke for domæner og servere, der efter WebForms skøn indeholder materiale af ovennævnte karakter eller hyperlinks til samme.

Pædofilt, racistisk eller på anden måde krænkende eller ulovligt materiale, herunder billeder eller musik, der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettighedsforhold, må ikke forefindes på nogen af WebForms servere. Dette være sig billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. WebForm vil uden varsel nedtage og lukke domæner/servere, der overtræder ovennævnte, og årsagen til nedlukningen vil blive oplyst direkte til kunden.

WebForm anser spam for misbrug af abonnementet og derved en misligholdelse af aftalen, og forbeholder sig retten til at videregive personlige oplysninger til relevante myndigheder i sådanne tilfælde.

WebForm forbeholder sig retten til at ændre eller afbryde ydelsen, såfremt det er nødvendigt for at sikre den generelle drift, også selvom det skyldes forhold, som kunden ikke selv er skyld i.

WebForm er berettiget til uden varsel nedtage og lukke domæner og servere, såfremt kunden ikke overholder de generelle forretningsbetingelser og/eller særaftaler mellem parterne.

I tilfælde af nedtagning eller lukning som følge af kundens misligholdelse og/eller andre former for brud på aftalen mellem kunden og WebForm tilbagebetales forudbetalte beløb ikke til kunden.

Priser og betaling
Produktet forudbetales. I kontrakten fremgår, hvor lang aftaleperioden er, og for hvor lang periode der forudbetales for.

De til enhver tid gældende priser kan rekvireres hos WebForm.

Abonnementsprisen reguleres årligt efter nettoprisindekset, som offentliggøres af Danmarks Statistik. Abonnementsprisen reguleres årligt efter nettoprisindekset, således at reguleringen i et givent år sker på baggrund af stigningen i nettoprisindekset fra oktober måned forrige år.

Ved forsinket betaling pålægges renter med 1,5% pr. måned fra forfaldsdatoen og til betaling sker, og der pålægges kr. 100,00 i gebyr ved fremsendelse af rykkerskrivelser.

Enhver forsinkelse af betalingen skal betragtes som en væsentlig misligholdelse af aftalen, og WebForm forbeholder sig retten til at lukke for kundens produkt ved forsinkelse.

Såfremt betalingen for en del af abonnementsperioden ikke sker rettidigt, forbeholder WebForm sig ret til at slutopgøre kontoen og fremsende en opkrævning for hele den periode der er indgået aftale om og for såvel hoved- som tillægsprodukter.

Opsigelse
Efter aftaleindgåelsen er aftalen uopsigelig for kunden i kontraktens bindingsperiode, der fremgår af kontrakten, med mindre andet er aftalt skriftligt. Aftalen fortsætter automatisk med 3 måneders forlængelse, dog undtaget er 12 måneders-aftaler, som forlænges med 12 måneder. Forlængelsen sker, hvis WebForm ikke har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse medmindre andet er skriftligt aftalt.

Opsigelse skal ske senest 14 dage før udløbet af en abonnementsperiode. Opsiges der senere end 14 dage før udløb af en periode vil aftalen automatisk blive forlænget med den aftalte abonnementsperiode. Dette gælder både hoved- og tillægsprodukter.

Såfremt kunden ønsker at opsige en aftale, så skal det ske skriftligt, enten pr. mail til support@webform.dk, eller pr. post. WebForm fremsender en bekræftelse på opsigelsen til kundens emailadresse. I tilfælde af tvist er det kundens ansvar at dokumentere, at der er fremsendt en opsigelse til WebForm. Mundtlige opsigelser accepteres ikke.

WebForm kan opsige alle former for abonnementer med 1 måneds varsel. I tilfælde af WebForms opsigelse vil der ske forholdsmæssig refusion af forudbetalte beløb. Dette gælder dog ikke, såfremt opsigelsen skyldes kundens misligholdelse af indgåede aftaler eller WebForms forretningsbetingelser.

Immaterielle rettigheder
WebForm har ophavsret og enhver anden rettighed til alle grafiske fremstillinger, billeder, data, kildekode samt andet materiale, som er helt eller delvist udviklet og/eller udarbejdet af eller i samarbejde med WebForm, og som indgår som en del af kundens løsning.

Endvidere har WebForm gennem aftale med en række rettighedshavere fået tilladelse til at lade andet ophavrettighedsbeskyttet materiale indgå i kundens hjemmeside. Kopiering af dette materiale til andet formål, herunder drift af hjemmeside hos anden leverandør, kan derfor være en krænkelse af 3. parts rettigheder.

De nævnte rettigheder kan ikke anvendes i andre sammenhænge uden WebForms skriftlige accept.

Domænenavn
Det er kundens ansvar at sikre sig et lovligt domænenavn til brug for hjemmesiden. Har kunden ikke sikret sig et domænenavn, kan WebForm efter aftale bistå kunden med registrering af et domænenavn. Det er kundens ansvar efterfølgende at afholde vedligeholdelsesafgift mv. til udbyderen (fx DK hostmaster) for opretholdelse af domænet. Såfremt kunden har et domænenavn, som ikke er et .dk domæne, så opkræves kunden et årligt gebyr pr. år af WebForm, for håndteringen af dette. Prisen fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, som kan ses på www.webform.dk

WebForm garanterer ikke for fuld funktionalitet på domæner, som indeholder Æ, Ø, Å, accenttegn eller andre specialtegn.

Materiale tilsendt WebForm
Materiale, som kunden har indsendt eller afleveret til WebForm ifm. med udarbejdelse af hjemmesiden eller andre produkter, bortskaffes eller slettes efter tre måneder. WebForm kan ikke holdes ansvarlig for materiale, herunder USB-sticks o.lign., som beskadiges eller bortkommer, mens de er i WebForms varetægt. WebForm anbefaler derfor, at kunden indsender/afleverer kopier til WebForm. Kunden opfordres til selv at lave en back-up af materialet, inden det overgives til WebForm.

Kundens erstatningsansvar
Kunden er ansvarlig for alt materiale, der stilles til rådighed for offentligheden eller på anden måde lagres på WebForms servere og er i alle henseender erstatningspligtig i forbindelse hermed.

Kunden er forpligtet til at holde WebForm skadesløs for ethvert tab, herunder følgetab og indirekte såvel som direkte tab, som WebForm måtte lide som følge af kundens handlinger.

Ansvarsfraskrivelse
WebForm er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i WebForms elektroniske udstyr eller afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives WebForms leverandørers eller øvrige tredjemænds forhold.

WebForm er ikke ansvarlig for informationer hentet fra internettet eller brugen af internettet i øvrigt.

Ved redelegering af et domæne er WebForm ikke ansvarlig for tab eller skade i forbindelse hermed.

Dette gælder ligeledes i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, og der på denne baggrund opstår forstyrrelser af mail eller webhotel. WebForm yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på kundens egen mailserver ved redelegering af et domænenavn.

WebForm kan ikke gøres erstatningsansvarlig for eventuelle forsinkelser.

I forbrugerforhold ifalder WebForm ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar. WebForm kan ikke under nogen omstændigheder ifalde ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

WebForm er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens webhotel (som f.eks. tekster, diverse billeder eller flash-illustrationer samt hertil beslægtet produkter).

WebForm er ikke ansvarlig for ændringer, og evt. konsekvenser af disse ændringer, hvis ændringerne er foretaget af kunden selv, eller af andre, som kunden har givet adgang til systemerne. Det gælder både for hoved- og tillægsprodukter.

WebForm er erstatningsansvarlig for skader forvoldt ved grov uagtsomhed. WebForms eventuelle erstatningsansvar er begrænset til kundens direkte tab og kan maksimalt udgøre et beløb svarende til det af kunden erlagte vederlag.

Kundens krav om erstatning skal fremsættes skriftligt senest 10 dage efter, at kunden er blevet bekendt med den ansvarspådragende handling.

Force Majeure
WebForm kan ikke ifalde ansvar for tab, der skyldes forhold, der ligger udenfor WebForms kontrol og som WebForm ikke burde have taget i betragtning ved aftaleindgåelsen.

Varsling af ændringer
WebForm skal varsle ændringer af aftalen med kunden i de tilfælde ændringen er til ugunst for kunden. Varsling pr. e-mailadresse oplyst af kunden ved aftaleindgåelsen er tilstrækkelig varsling.

Ændringer til ugunst for kunden skal ske med minimum én måneds varsel.

Kunden kan opsige aftalen med WebForm som følge af varslede ændringer til ugunst for kunden. Opsigelse skal ske skriftligt og senest 14 dage efter varslingen af ændringen.

WebForms overdragelse til tredjemand
WebForm er berettiget til frit at overdrage driften af produktet samt eventuelle tilknyttede tillægsydelser til tredjemand uden varsel, såfremt overdragelsen kan ske på uændrede vilkår for kunden.

Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister mellem parterne afgøres ved Retten i Hillerød eller Københavns Byret.